อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

"สิเรียม" ศิษย์เก่าดีเด่น มจร. ประจำปี 2562 

“พระพรหมบัณฑิต” มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น มจร.ดร. มี “แอน” สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ นักแสดงชื่อดัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มจร.ด้วย   ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.15 น.

วันนี้ (19 ก.ค.) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีวันบุรพาจารย์ ประจำปี2562 และมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยดร.สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ นักแสดงชื่อดัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่ามจร.ดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มจร.ด้วย

สำหรับรายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ (บรรพชิต) ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มจร. 1.พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) 2.พระครูวิบูลเจติยารักษ์ (ประไพ ปญฺญกาโม) 3.พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) 4.พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร) 5.พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ด้านความสำเร็จในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 1. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร) 2.พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ธีรปญฺโญ) 3.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (สมเกียรติ วีรญาณโณ) 4.พระครูศรีวิเทศชัยมงคล (สุภัทร เมธีสุภทฺโท) 5.พระครูวิเทศญาณวิมล (ประมวล ญาณจารี) ด้านผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ 1.พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) 2.พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) 3.พระปลัดมารุต วรมงฺคโล 4.พระครูโสภณพุทธศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทริโย) 5.พระชาตรี เหมพนฺโธ ด้านการพัฒนาสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1.พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปโชโต) 2.พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส) 3.พระครูวิรัติธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร) 4.พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ชรัมภ์ ธมฺมวุฑโฒ) 5.พระมหาสมชาติ สุวิชาโน ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.พระมหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร 2.พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร 3.พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ 4.พระครูธรรมธรแอ๊ว สุธมฺมปาโล 5.พระสมุห์เกรียงศักดิ์ ธญวโร 

ศิษย์เก่าดีเด่น (คฤหัสถ์) ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มจร. 1.ผศ.ดร.มั่น เสือสูงเนิน 2.ผศ.สุพิมล ศรศักดา 3.ดร.นิเทศ สนั่นนารี 4.นายสุขุม กันกา 5.ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง 6.ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว 7.ดร.สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน 1.ดร.นพดล ปรางค์ทอง 2.ดร.วรรณกานต์ ขาวลาภ 3.พ.อ.(พิเศษ)ราชัน ธงชัย 4.นายวิโรจน์ บุญปลูก 5.นายบุญรอด เพียงแก้ว 6.นายภาคภูมิ ทิทา 7.นายสุรัตน์ ผุศรี ด้านผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1.ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ 2.รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 3.รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 4.ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 5.ผศ.ดร.ประยูร แสงใส 6.ดร.ศักดิ์ ประสานดี 7.ดร.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย ด้านการพัฒนาสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 1.ดร.กฤษฎา ให้วัฒนากูล 2.พ.ท.ภูวดล คำบุดดา 3.นายสมพร จันทร์ไทย 4.นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ 5.นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ 6.นายเทพ ฟูคำ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ 2.ดร.ณัฐพัชร สายเสนา 3.ดร.อำนวย มีราคา 4.พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด 5.ร.อ.สมญา มาลาศรี 6.นายครุฑ สมบัติใหม่ 7.นายอุทัย มณี    

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    47%
  • ไม่เห็นด้วย
    53%

บอกต่อ : 61