อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

แจงปมหลักสูตรซ่อมเครื่องบิน ชี้เด็กสอบไม่ผ่านเกณฑ์

“สุวิทย์” เผยมหา’ลัยดังแจงสกอ.เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ซ่อมบำรุงเครื่องบิน ได้รับรองมาตรฐานจาก EASA ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส่วนเด็กที่ร้องเพราะสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 22.25 น.

จากกรณีนายต้น (นามสมมุติ) อดีตนักศึกษาสถาบันการบินของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้ร้องเรียนผ่าน“เดลินิวส์ออนไลน์” อ้างว่าเรียนในสาขาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องบิน  หลักสูตรอินเตอร์ (ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ตามมาตรฐาน EASA ซึ่งเป็นหลักสูตรยุโรปของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน และทำให้สูญเงินไปกว่า 3 แสนบาท ล่าสุด ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree )ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EASA ส่วนอาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองคุณภาพจาก EASA ต้องเรียนทฤษฎี 1200 ชั่วโมง เรียนปฏิบัติ 1600 ชั่วโมง อบรมรุ่นละประมาณ 25 คน  โดยหลักสูตรนี้รับเด็กที่จบจากชั้นม.6 และ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เมื่อเด็กเรียนจบจะไปทำงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์เป็นเวลาสองปี แล้วนำประสบการณ์ไปขอ License จาก EASA เพื่อเป็นข่างซ่อมบำรุงอากาศยานมืออาชีพ
 
ส่วนกรณีของผู้ร้องเรียนนั้น เป็นนักศึกษารุ่นแรกของโครงการนี้ และน่าจะเรียนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เพราะมีผลการสอบไม่ผ่านและไม่สามารถสำเร็จการศึกษาพร้อมเพื่อนในรุ่น   ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยให้มาเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้สอบแก้ไขใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าผู้ร้องเรียนได้ดำเนินการอย่างไร  “ดร.สุวิทย์ กล่าว
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากกรณีที่เกิดขึ้นทางมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้เคยทำหนังสือชี้แจงมาที่ สกอ.โดยชี้แจงในประเด็นที่ถูกร้องเรียน เช่น 1.ประเด็นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน EASAและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมฯ ทางมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ EASA เรียนภาคทฤษฎี 1,200 ชั่วโมง  เรียนภาคปฎิบัติ 1,600 ชั่วโมง  ผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกModule  ซึ่งมี 13 Module  ส่วนการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 25 คน  ผู้ออกข้อสอบและผู้สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เทียบเท่า หรือสูงกว่า มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และสอบคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรช่างที่เป็นการปฎิบัติและสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนอุปกรณ์การสอนและห้องปฎิบัติการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานEASA เท่านั้น จึงจะดำเนินการฝึกอบรมได้สำหรับอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้ในภาคปฎิบัติ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชน อาทิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และกรณีผู้เข้าฝึกอบรมไม่เข้าใจบทเรียน ผู้สนอจะอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยในชั้นเรียนที่ไม่มีนักเรียนต่างชาติ และกรณีที่มีนักเรียนขาดสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะจัดผู้สอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนในช่วงหลังจากฝึกอบรมเสร็จ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา 
 
2 .ประเด็นคุณภาพอาจารย์ผู้สอน  มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า ผู้สอนได้รับการรับรองคุณภาพจาก EASA ซึ่งมาจากอาจารย์ของหลายมหาวิทยาลัย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอากาศ  ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และเป้นเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EASAขณะที่ผู้สอนทุกท่านได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากEASA ซึ่งอาจารย์ที่ทำการสอนในหลักสูตรนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในMTOE ถึงจะมีสิทธิ์ในการสอนหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานได้ ซึ่งอาจารย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากEASAถือว่ามีความรู้ความสามารถในการการสอน และทางโครงการสถาบันการบินฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากEASA 
 
ขณะเดียวกันทางโครงการสถาบันการบินฯ มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมพัฒนาผู้สอนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สนอมีประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้น   ส่วนการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมเครื่องบิน และกำลังดำเนินงาน แต่เนื่องจากหลักสูตรนี้อยู่ภายใต้มาตรฐาน EASAจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สามารถนำมาสอนได้อย่างทันทีทันใด แต่กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน   อีกทั้งระหว่างการฝึกอบรมผู้สอนจะจัดสอบFormative โดยสร้างข้อสอบเองให้ผู้เข้าฝึกอบรมสอบเป็นระยะๆ เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละModule นักเรียนต้องสอบข้อสอบSummative ที่เป็นข้อสอบของEASA โดยผู้แทนด้านประกันคุณภาพของบริษัท AERO –BILDUNGS ที่มาประจำที่มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้แทนคนดังกล่าวทำหน้าที่สุ่มข้อมสอบมาตรฐานของEASAให้ผู้เข้าฝึกอบรมสอบ และคุมสอบ ตรวจข้อสอบ พร้อมทั้งทำลายข้อสอบ โดยผู้สอนทุกModule จะไม่มีโอกาสเห็นข้อสอบเลย และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบSummativeได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานจากEASA

นอกจากนี้ทางโครงการสถาบันการบินฯ ยังได้ยืนยันว่าหลักสูตรนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมทั้งหมด  รวมทั้งได้มีการชี้แจงด้วยผู้เข้าฝึกกอบรรุ่นที่ 1 ได้รับการการเข้าทำงานทุกคน  อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท เนื่องจากเป็นการทำงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์เป็นเวลา 2 ปี แล้วนำประสบการณ์ทำงานไปขอLICENSE จาก EASA เพื่อเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมืออาชีพต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 70