อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสงฆ์ลำพูนต้นแบบ "พระอสว."   

“พระเทพรัตนนายก” เผย  คณะสงฆ์จ.ลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.03 น.

วันนี้ (14 ส.ค.) พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจ.ลำพูน  เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จ.ลำพูนได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โดยคณะสงฆ์จ.ลำพูนมีการดำเนินงานพระอสว.มาอย่างต่อเนื่อง มีพระคิลานุปัฏฐากเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของพระอสว.เน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ทั้งยังมีการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ของสธ. โดยร่วมกับอสม.ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ

เจ้าคณะจ.ลำพูน กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินนั้นคณะสงห์จ.ลำพูนกำหนดไว้ว่าจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ.2560 ส่งเสริมพระอสว.ให้สามารถดูแล และช่วยอุปัฏฐากพระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันพระภิกษุสามเณรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของพระอสว. และพระคิลานุปัฏฐากด้วย  
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42