อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

'เทวัญ'มอบนโยบายพศ. แนะพัฒนาวัดที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

"เทวัญ" มอบนโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนะส่งเสริมวัดให้เป็นที่พึ่งของสังคม พัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 17.05 น.


เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มอบนโยบายให้กับผู้บริหารพศ. ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า 1.ขอให้พศ.เผยแพร่ และปลูกฝังประชาชนมีความจงรักภักดี เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักพระพุทธศาสนามาสร้างความรักสามัคคี 2.ส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร ประชาชน เยาวชน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 

นายเทวัญ กล่าวต่อไปว่า 3.ส่งเสริมวัดให้เป็นที่พึ่งของสังคม และยังสามารถพัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง วัดสามารถช่วยเรื่องเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง 4.ส่งเสริมภารกิจพระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ 5.ส่งเสริมและอุปถัมภ์บูรณปฏิสังขรณ์วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวัดในถิ่นกันดาร 6.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระภิกษุสามเณร ชาวพุทธ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 7.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ 8.พัฒนา บูรณะพุทธมณฑล ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างศักยภาพให้เป็นสถานที่สำคัญของโลกด้านพระพุทธศาสนา 9.สนับสนุนเจ้าคณะผู้ปกครอง เข้มงวดกวดขันพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย คำสั่งและระเบียบมหาเถรสมาคม(มส.) และ10.พศ.ต้องทำงานใกล้ชิดกับคณะสงฆ์.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44