อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

"เทคนิคแม่สอด"สร้างคนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

“วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด” จ.ตาก จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่ประตูอันดามัน อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 14.20 น.

“วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด” จังหวัดตาก เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดตั้งในเขตชายแดนตะวันตกของจังหวัดตาก  มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่ประตูอันดามัน  ซึ่ง นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์   


นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด(วท.แม่สอด) กล่าวว่า วท.แม่สอด จัดการศึกษาที่หลากหลายให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เรียนวิชาชีพ เพื่อมีอาชีพติดตัวหรือเพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรอาชีวศึกษาปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือการจัดการศึกษาโดยร่วมกับมูลนิธิต่าง ๆ  รวมถึงจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัท ที เค การ์เม้น ที่เปิดให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนและฝึกงานในโรงงานจริง และ ยังมีระบบทวิศึกษา ที่จัดให้นักเรียน ม.ปลายที่อยู่ห่างไกล แต่ต้องการเรียนสายอาชีพควบคู่ไปด้วย โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ในการเรียน ซึ่งเป็นการให้โอกาสเด็กที่จะได้วุฒิ ม.ปลาย และ วุฒิ ปวช.เพื่อที่เด็กจะสามารถมาเรียนต่อระดับ ปวส.ได้ด้วย


ผอ.วท.แม่สอด กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วท.แม่สอด ยังเป็นสถานศึกษานำร่อง 1 ใน 12 แห่ง ใน โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ที่ให้นักเรียนด้อยโอกาส หรือ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ได้มาเรียนที่วิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรี หมด และยังเป็นการสร้างระเบียบวินัย ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกวิชาพื้นฐาน 10  สถานี  ได้แก่ งานไม้ งานตะไบ งานปูน งานตีเหล็ก งานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานช่างยนต์ งานเชื่อม งานอิเล็กทรอนิกส์ งานนิวเมติกส์  เป็นเวลา 6 เดือน จากนั้น จะเข้าสู่การฝึกเฉพาะด้านตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยปัจจุบันได้จัดเป็นรุ่นที่ 2  แล้ว

 โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  เป็นจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรปวช.ระยะเวลา 1 ปี ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 12 แห่ง ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน อายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบในเขตชนบท และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตและงานอาชีพติดตัว สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการเอกชนที่ต้องการกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน

สิ่งสำคัญการดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่มีพระราชประสงค์พัฒนาทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ 1. ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2. พื้นฐานชีวิต (อุปนินัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพ มีงานทำ 4. เป็นพลเมืองที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาผู้กระทำผิดตามแนวชายแดนได้ในระยะยาว 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการแข่งขันของประเทศเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพโดยพัฒนาทั้งด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามหลักการของสถานศึกษาคุณธรรม 4) สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มีเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมผู้อื่นด้วยสัมมาชีพ 5) สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนเป็นการขยายผลจากโรงเรียนพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนที่มีทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต  


โดยสถานศึกษานำร่อง 12 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี  วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัดพิจิตร  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


โครงการนี้นอกจากจะเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน ให้ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นพิเศษได้มีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ ยังเป็นการสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอีกด้วย
 อรนุช วานิชทวีวัฒน์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38