อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ชูแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ชูแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  พัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพ  ส่วน รร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม นำแนวคิดมาใช้ส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กดีขึ้น จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.43 น.

วันนี้( 19ส.ค.)อาจารย์มาซาอากิ ซาโต อดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมฮิโรมิ และโรงเรียนมัธยมต้นกักคุโย เมืองฟูจิ จังหวัดชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงหลักการของแนวคิด SLC หรือ School as Learning Community ว่า เป็นการทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างดีที่สุดผ่านปรัชญาทางการศึกษา 3 ด้าน คือ 1.การมีส่วนร่วมและความเป็นสาธารณะ ห้องเรียนและโรงเรียนคือพื้นที่ในการเรียนรู้ของทุกคน 2.ประชาธิปไตย เป็นการใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างเคารพ รับฟังเสียงของทุกคน และไม่ทอดทิ้งใครให้อยู่เพียงลำพังในห้องเรียน และ3.ความเป็นเลิศ เพราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันและมีสิทธิพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของตัวเองได้

“การสอนตามแนว SLC จะให้เพื่อนครู และผู้อำนวยการ ได้เข้ามาสังเกตการณ์ จากนั้นครูผู้สอนและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จะพูดคุยกัน และครูนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้”อาจารย์มาซาอากิ

อาจารย์เพียงจิต สีดาสมุทร์ ผอ.รร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กล่าวว่า  แนวคิด SLC มาใช้ ทำให้ครูต้องปรับวิธีการสอนใหม่ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น  อัตราการขาดเรียนลดลง  และนอกจากครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ยังเปิดให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และเสนอความต้องการให้ครูเพิ่มเติมวิธีการสอนได้ด้วย ซึ่งทางโรงเรียนนำแนวคิด SLC มาใช้ได้ 1 ปีการศึกษาแล้ว พบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งครูและนักเรียน ส่งผลให้สามารถพัฒนานักเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราวางนโยบายให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อหลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมก็ส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กดีขึ้น

ขณะที่ ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ปิโกให้ความสำคัญและดำเนินงานเรื่องโรงเรียนแนวคิด SLC มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปฏิรูปการศึกษาไทยได้ ซึ่งที่ผ่านมาปิโกได้จัดงาน SLC Symposium รวมถึงแปลและตีพิมพ์หนังสือด้านSLCหลายเล่ม เช่น หนังสือเรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน: การปฏิรูปโรงเรียนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้และการไตร่ตรอง และหนังสือการปฏิรูปโรงเรียน แนวความคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง ตลอดจนยังเคยนำเรื่อง SLC มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน EDUCA อีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41