อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.

เมื่อเวลา 17.27  น.  วันนี้ (19 ส.ค.)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย  ณ อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.  ผู้บริหารระดับสูงและ ข้าราชการ ศธ. เฝ้ารับเสด็จฯ

 โดย นายณัฏฐพล กราบบังคมทูลรายงาน ว่า วังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ  ศธ. เดิมเป็นวัง ที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้สร้างเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ในตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือน และเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ ข้าราชบริพาร รวมทั้งที่ทำการของกรมมหรสพ ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้ยกวังจันทรเกษม ให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  ‘กระทรวงศึกษาธิการ’

ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าอาคารราชวัลลภ มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โครงสร้างหลังคาชำรุด วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนังสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบระบายน้ำ ภูมิทัศน์ โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่มีการบูรณะครั้งใหญ่ นับแต่ได้ก่อสร้าง มาเป็นเวลากว่า 108  ปี การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการขึ้น โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท่านผู้หญิงบุตรี   วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอำนวยการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร วชิราวุธวิทยาลัย สำนักงาน  สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งบุคคล และหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค อาทิ มูลนิธิเอสซีจี  บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ฤทธา จำกัด

บัดนี้ การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษมได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ สง่างามสมพระเกียรติ เป็นศรีสง่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการภายในอาคาร ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องทำงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกประวัติการศึกษาไทย ตั้งแต่เริ่มต้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการบูรณะอาคารราชวัลลภ เข้ารับพระราชทานโล่ จำนวน 16 ราย จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร เสด็จเข้าอาคาราชวัลลภ ทรงตัดแถบผ้าแพรเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ทรงทอดพระเนตร  พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องจินดามณี ห้องสมุดการศึกษาไทย ห้องการศึกษาไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ห้องแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา (วีดีทัศน์ 7 นาที) ห้องเสนาบดีและผู้มีคุณูปการ จากนั้นเสด็จฯขึ้นชั้น 2 อาคาราชวัลลภ  เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารศธ. และผู้มีอุปการคุณ ในการบูรณะอาคาร จำนวน 2 ชุด  ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก ก่อนเสด็จฯ ไปยังโถงด้านหน้าอาคาร ทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ จากนั้นเสด็จฯ ลงชั้น 1  เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
                                 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42