อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ชง 4แนวทางปรับมคอ.

"สุรศักดิ์"เผยคณะทำงานฯ ได้ข้อสรุป 4 แนวทางปรับ มคอ.แล้ว เตรียมเสนอคณะทำงานพิเศษ เพื่อเสนอรมว.อว. พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.34 น.

วันนี้ (22ส.ค.)ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)ได้แต่งตั้งตนเป็นประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับ มคอ. และกำหนดต้องเสร็จภายใน2 สัปดาห์คือช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อเสนอ รมว.อว.นั้น จากการรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้1.เสนอให้ทางอว.แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เรื่อง มคอ.3-7 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรนั้นให้เป็นดุลย์พินิจและความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการได้เลย แต่การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่อว.กำหนด 2.ปรับระบบการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระบบ CHECO Onlineให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า 3.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว แต่มีบางเรื่องที่มหาวิทยาลัยอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งระยะสั้นจะเสนอให้อว.ทำแนวปฎิบัติให้ชัดเจน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ปฎิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น ส่วนระยะยาวต้องปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษายุคใหม่ และ4.การอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบคุณภาพของหลักสูตรและต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จากนั้นมหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาได้เลย และให้ส่งข้อมูลมาที่อว. เพื่อจะไปตรวจประเมินย้อนหลัง ส่วนที่หลายฝ่ายเกรงว่าหากอว.ไม่ไปตรวจสอบหลักสูตรก่อนที่เปิดรับนักศึกษาอาจจะทำให้หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานนั้นส่วนตัวเชื่อว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดีอยู่ หากหลักสูตรไหนไม่มีมาตรฐานสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามจากนี้คณะทำงานจะสรุปข้อเสนอทั้งหมดให้คณะทำงานพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว. ซึ่งมีรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน เพื่อเสนอรมว.อว.ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49