อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทปอ.คลอดปฏิทินทีแคสปี 63 แล้ว

ทปอ.ถก ปัญหาทีแคส ยืนยันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีแคสปี 63 ใช้ระบบรับสมัครเหมือนเดิม อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 14.18 น.

วันนี้ (25 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)กล่าวภายหลังการประชุมในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2562 ว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้มีการสรุปทีแคส 2562 ซึ่งเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนตามปัญหาที่เกิดขึ้นในทีแคส 2561 ดังนั้น ในปี 2563 ทีแคส จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะยังเป็นเป็นไปตาม ทีแคส 2562 แต่ระบบใดๆ ในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง และจากการศึกษาข้อมูล พฤติกรรมของนักเรียนในระบบทีแคส 2562 พบว่า น้องๆนักเรียนได้มีการเลือกเข้าเรียนที่แตกต่างไปจากในอดีต ฉะนั้น ทีแคส 2564-2566 จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2564 จะใช้ระบบสมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ เริ่มจัดสอบความถนัดทั่วไป(แกต )และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ใหม่ ซึ่งทีแคส 2564-2566 ใช้ระบบ Double sorting เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ที่นั่งความต้องการและเรียกสำรองที่นั่งให้ ม/ส

       นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนระบบทีแคส 2565 ใช้ระบบทีแคส 2564 ใหม่ และจะมีการประชาสัมพันธ์การรวมรอบยืนยันสิทธิ์รอบ 1 และรอบ 2 รวมทั้งจะเตรียมความพร้อมการปรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และทีแคส 2566 จะใช้ระบบทีแคส 2566ใหม่ คือ สมัคร 5 แบบยืนยันสิทธิ์ 3 รอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือก แอดมิชชั่นใหม่ และใช้คะแนนผลการสอบรายวิชาแกต/แพตใหม่ และ 9 วิชาสามัญรูปแบบใหม่ โดยทปอ.ได้มีการลงทุกพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครูแนะแนว เพื่อให้ทราบว่าทีแคส 2563-2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อีกทั้ง ขณะนี้ ทปอ.ได้ส่งข้อมูลบิ๊กดาต้าถึงความต้องการของเด็กว่าจะเรียนสาขา/คณะใด และไม่ต้องการสาขา /คณะใด สละสิทธิ์ในสาขาใดไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยปรับตัว  


  ทั้งนี้ สำหรับปฎิทินทีแคส 2563 สอบแกต/แพต 22-25 ก.พ. 2563 ประกาศแกต/แพต 1 เม.ย.2563 สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 29 ก.พ.-1 มี.ค.2563 ประกาศผลสอบโอเน็ต 27 มี.ค.2563 สอบ9 วิชาสามัญ 14-15 มี.ค.2563 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 5 เม.ย.2563 ส่วนการประกาศผลทีแคส 2563 นั้น ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Protfolio) 2ธ.ค.2562- 4 ก.พ.2563 รอบที่ 2 โควต้า 6 ก.พ.2563 -25 เม.ย.2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 17 เม.ย.2563 -19 พ.ค.2563 รอบที่ 4 แอดมิชชั่น 9 พ.ค.2563 -8 มิ.ย.2563 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.2563 -17 มิ.ย.2563 

 ประธานทปอ. กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ที่ประชุมทปอ.ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแล้ว เช่น หากนักศึกษาเรียนอยู่ที่มจพ. จะไปเรียนในสาขาอื่น มหาวิทยาลัยอื่น ก็สามารถเรียนได้ ต่อไปจะไม่มีกำแพงระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย โดยการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น เช่น ลงทะเบียนข้ามคณะบนโทรศัพท์มือถือได้ ส่วนการได้รับปริญญานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหากเรียนจบตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ตนเองข้ามไปเรียนก็สามารถขอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ 


นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการทปอ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า ทีแคส 2562 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด นั่นคือ กลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์ 1:9.24 แต่เมื่อพิจารณาลงไปแต่ละสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูง พบว่า สาขาทันตแพทยศาสตร์ 1:15 และสาขาเภสัชศาสตร์ 1:14 ขณะที่ สาขาที่แข่งขันน้อนที่สุด คือ สาขาศิลปกรรม 1:2.7 ส่วนสาขาที่ผ่านการคัดเลือกมากที่สุด คือ สาขาครุศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับสาขาที่เด็กสละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาสุขภาพ 35.6% 


"ข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เรามี เช่น สถิติของแต่ละสาขา และหลักสูตรที่เด็กเลือกเรียน อัตราการแข่งขัน ข้อมูลการสละสิทธิ์ อาทิ รอบ3 พบว่า มีการสละสิทธิ์ ทุกอันดับบางรายติดอันดับ1 ก็ยังสละสิทธิ์ เป็นต้น รวมทั้งเห็นข้อมูลด้วยว่า เด็กบางคน ติดรอบ 3 ในสาขาและมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่สละสิทธิ์ และสมัครรอบ 4 โดยเลือกในสาขาและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับรอบ 3 ซึ่งบางรายก็สอบติด บางรายก็สอบไม่ติดในรอบ 4 เพราะเด็กมีความมั่นใจว่า ในเมื่อรอบ 3 สอบติด รอบ 4 ก็ต้องสอบติด และอยากมีตัวเลือกอื่นในรอบ 4 ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กมีความโลเล และอยากลองของ โดยที่ลืมไปว่า รอบ 3 และ รอบ 4 คนละเกณฑ์กันทั้งเห็นว่า มหาวิทยาลัยในเมืองและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีอัตราการแข่งขันสูงกว่า มหาวิทยาลัยนอกเขตเมือง เป็นต้น" นายพีระพงศ์ กล่าว
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34