อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ยกระดับอปต.เป็น "ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธ"

ประธานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เปิดการประชุมสัมมนาประธานอปต. ทั่วประเทศ พร้อม ยกระดับอปต.เป็น “ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธ” พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.40 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประธานอปต. ทั่วประเทศ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,200 รูป ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี  (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ในฐานะรองประธานอปต. กล่าวว่า การดำเนินงานของอปต. มีกรอบการดำเนินงาน 8 ด้าน คือ 1.ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2.สุขภาพอนามัย 3.สัมมาชีพ 4.สันติสุข 5.ศึกษาสงเคราะห์ 6.สาธารณสงเคราะห์ 7.กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ8.สามัคคีธรรม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2518 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา และอดีตกรรมการมส. เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนอปต.จากนี้ไปนั้น จะเน้นในเรื่องสัมมาชีพ เพื่อยกระดับอปต.สู่ชุมชนนวัตกรรมวิถีพุทธ เนื่องจากที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ พบว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงจะนำเรื่องนี้มาเป็นจุดเด่นในการดำเนินงานของอปต.

ด้านพระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจ.ลำพูน ในฐานะกรรมการอป. กล่าวว่า งานของอปต. จะมีการส่งเสริมสัมมาชีพให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว ดังนั้นถ้ามีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมเข้าไป จะยิ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานของอปต.มากยิ่งขึ้น เช่นที่จ.ลำพูน มีการส่งเสริมการผลิตผ้าทอไตรจีวร จนได้รับการยอมรับในคณะสงฆ์ มีการสั่งซื้อเข้ามาจากทั่วประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และต่อไปจะมีการนำพลาสติคมารีไซเคิลทอผ้าเป็นผ้าไตรจีวรด้วย   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32