อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

มทร.ธัญบุรี ให้โอกาสเด็กรีไทร์กลับมาเรียนใหม่

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครเด็กพ้นสภาพ-ตั้งใจศึกษา ปี61-62 กลับมาเรียนใหม่ หลังพบเด็กที่กลับมาเรียนใหม่เกรดดีขึ้นมาก พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17.20 น.

วันนี้(11 ก.ย.)นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2561 -2562 ในหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรต่อเนื่องให้กลับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่าการรีรหัส ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสทางกศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ให้สามารถกลับเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อออกไปพัฒนาประเทศต่อไปตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติที่ดี และผ่านการประเมินศักยภาพอย่างเหมาะสมตามมติคณะกรรมการสอบ ที่จะพิจารณาว่าสามารถเรียนในสาขาวิชาที่สมัครได้

นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 พบว่ามีจำนวนนักศึกษาที่รีรหัส ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.18 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 ร้อยละ 7.35 ส่วนเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 อยู่ที่ร้อยละ 9.56 และ 2.01-2.50 ร้อยละ 16.18 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่กลับเข้ามาศึกษาต่อมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และหลายคนมีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเดิม แสดงว่า มทร.ธัญบุรี สามารถทำเรื่องนี้ได้จริง โดยไม่ลดคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามการรับเด็กรีไทร์กลับเข้าเรียนใหม่เป็นการให้โอกาสที่ดีกับเด็กที่โดนไทร์ที่อาจจะออกกลางคันเนื่องจากความไม่พร้อมในช่วงที่เรียน อีกทั้งยังปรับตัวไม่ทันแล้วอยากตั้งใจเรียนใหม่ นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีแนวทางที่จะลดปัญหาดังกล่าวโดยจัดให้มีการติวหรือสอนเสริมในหลายวิชาจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยงานบริการด้านระบบออนไลน์ที่มีความรวดเร็ว สำหรับให้คำปรึกษา ให้ความด้านสุขภาพจิต ถามตอบวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนเข้าสู่การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการเป็นรายบุคคลต่อไป

“กรณีนักศึกษามีปัญหาที่มากขึ้นและซับซ้อน ทาง มทร.ธัญบุรี ได้จัดบริการคลินิกกำลังใจ โดยนักจิตวิทยาคลินิก และจิตแพทย์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ทั้งด้านการเรียน การทำงาน หรือความเครียด ก่อนที่จะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา และจากการติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และปรับตัว ตลอดจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่ต้องการ “นายวิรัช กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44