อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

'สุเทพ'ตรวจโครงการพัฒนาภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16.56 น.


วันนี้ (11 ก.ย.)  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยคณะทำงาน สพฐ. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการขับเคลื่อนงานด้านการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ เฮือนไต รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดย ดร.สุเทพ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน สามารถสื่อสารอาการเจ็บป่วย การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร ความต้องการ หรือการประสบปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงสร้างความใกล้ชิดและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 สพฐ. จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยดำเนินงานให้ครูและนักเรียนอาสาสมัครจัดกิจกรรมให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถฟังและพูดภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้

จากนั้นในปี 2561 ได้ขยายผลใน 5 จังหวัด คือจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่สูง ห่างไกลทุรกันดาร และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ มีการใช้ภาษาชนเผ่าต่างๆ หลากหลายภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทย จึงไม่สามารถฟังและพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้  หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนงานร่วมกัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 5 จังหวัด มีการถอดบทเรียนจากพื้นที่นำร่อง และการฝึกอบรมครูแม่ไก่ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การขยายผลของแต่ละจังหวัดต่อไป ล่าสุดในปี 2562 ได้จัดสรรงบประมาณให้ 5 จังหวัดดำเนินการขยายผลโครงการ โดยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ตชด. ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ และนำหลักการวิธีการทำงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ รวมทั้งนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ

"สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่าสามารถขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน 5 จังหวัดภาคเหนือ จะสามารถดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ อาชีพ ศิลปะ และวัฒนธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายผลทั้ง 5 จังหวัด เพื่อพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40