อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

มจร.ชู "หลักสูตรข้ามสถาบัน" นำพุทธสู่สังคมโลก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชู “หลักสูตรข้ามสถาบัน” นำพุทธสู่สังคมโลก พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.


จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผล ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ม.ธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรข้ามสถาบัน สาขาไทยคดีศึกษา กับ SOAS London ทำให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มจากไทยคดีศึกษาไปสู่สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีนิสิตไทยสนใจมากขึ้น ทั้งนี้อยากเห็นมจร.มีบทบาทที่ชัดเจนว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาที่จะมีประโยชน์ต่อประชาคมโลกนั้น เป็นเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติ ในบริบทแห่งการเรียนรู้ที่ถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาตนเอง หลักสูตรข้ามสถาบัน คือ เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่สถาบันการศึกษานานาชาติ  

รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า หลักสูตรข้ามสถาบันจะเป็นเครื่องมือสำคัญ และเป็นช่องทางหนึ่งของมจร. ในการนำพระพุทธศาสนาไปสู่พื้นที่ต่างๆในสังคมโลก

ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. กล่าวว่า คณะกรรมการที่มจร.ตั้งขึ้น นำโดยพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะนำข้อเสนอแนะไปจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ามสถาบัน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ นำไปสู่การเปิดหลักสูตรปริญญาร่วม และปริญญาสองใบ เพื่อนำพระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น