อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อาชีวะเกษตรวอนเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขานรับนโยบาย"คุณหญิงกัลยา" ยกระดับเกษตรกรรม วอนรัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่าย วษท. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) นายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กล่าวถึงนโยบายของ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) ที่ต้องการยกระดับเกษตรกรรมผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีและพร้อมที่จะปฏิบัติ อย่างไรก็ตามหากวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมอาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรพัฒนางานฟาร์มพื้นฐานให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้ แต่ถ้าเพิ่มงานให้โดยไม่เติมเงินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิม เช่น ซ่อมฟาร์ม และดูแลระบบไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานนาน เป็นต้น
 
นายทองอาบ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาเคยมีคณะทำงานวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมง และเกษตรเพื่อชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า งบฯดำเนินงานที่รัฐจัดให้สถานศึกษายังไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้งบฯอาหารเด็กเกษตรเฉลี่ยมื้อละประมาณ 7 บาทต่อคนเท่านั้น และยังพบว่า วษท.และวิทยาลัยประมง มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ไม่มากทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าสถานศึกษาอื่นในสังกัดเดียวกัน

" รัฐควรสนับสนุนงบฯสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และ ควรศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และปริญญาตรี เพื่อปรับงบฯค่าวัสดุฝึกให้เพียงพอกับสภาวการณ์ปัจจุบันด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะเกษตร เคยเสนอรายงานการวิจัยต่อ สอศ.ไปแล้ว แต่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ดังนั้นคงต้องหารือกันเพื่อเสนอต่อ สอศ.ซ้ำไปอีกครั้ง" นายทองอาบ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48