อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

"สัมพันธ์"ชี้ผู้ดูแลผู้รับทุนต้องมีวินัย

เลขาธิการ กกอ.ชี้ทุนการศึกษาสำคัญกับผู้ด้อยโอกาส  เพื่อสร้างอาชีพพ้นความยากจน ย้ำผู้ดูแลทุนและเด็กรับทุนต้องมีวินัย จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.47 น.

วันนี้ (23ก.ย.) ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวในงานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเร็ว ๆนี้ ว่า การพัฒนาประเทศตั้งเริ่มต้นจากการพัฒนากำลังคนก่อน แม้จะมียุทธศาสตร์ชาติที่วางกรอบไว้อย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้ว แต่หากทรัพยากรบุคคลไม่ได้ถูกพัฒนาประเทศชาติก็จะไม่มีความเข้มแข็งที่สามารถจะไปแข่งขันในอารยะประเทศได้ ซึ่งทุนการศึกษาจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับได้อย่างทั่วถึง เพื่อประกอบอาชีพและสร้างตนเองให้พ้นภาวะความยากจนได้ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความพร้อมได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษานั้น เป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชนก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ตนขอให้ยึดถือว่าเรื่องกองทุนเป็นเรื่องที่ต้องมีวินัยทั้งผู้ดูแลและผู้รับทุน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุนจะต้องช่วยเหลือ ป้องกัน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับทุน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน และได้รับทุนพระราชทานภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 92 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 42 เเห่ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32