อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ศธภ.15รับลูกขยายผลโค้ชชิ่งทีม

ศธภ.15 เชียงใหม่รับลูกขยายผลโค้ชชิ่งทีม พร้อมสร้างเครือข่าย กระตุ้นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษา รวมถึงแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 12.04 น.


วันนี้ (23ก.ย.)นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์กร ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ Coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายในพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งในส่วนของภาค 15 ก็ได้มีการตั้ง Coaching teams ของเขตตรวจราชการที่ 15 ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่

“Coaching teams นอกจากต้องทำงานด้านการติดตามและประเมินผลแล้ว ยังต้องสร้างเครือข่าย และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษารวมถึงแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม”นายนิสิตกล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35