อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ศธภ.15รับลูกขยายผลโค้ชชิ่งทีม

ศธภ.15 เชียงใหม่รับลูกขยายผลโค้ชชิ่งทีม พร้อมสร้างเครือข่าย กระตุ้นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษา รวมถึงแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 12.04 น.


วันนี้ (23ก.ย.)นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างขององค์กร ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ Coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายในพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งในส่วนของภาค 15 ก็ได้มีการตั้ง Coaching teams ของเขตตรวจราชการที่ 15 ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่

“Coaching teams นอกจากต้องทำงานด้านการติดตามและประเมินผลแล้ว ยังต้องสร้างเครือข่าย และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษารวมถึงแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม”นายนิสิตกล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35