อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

เภสัชฯ มพ.ลงชุมชนบริการรณรงค์ลดเลิกบุหรี่

คณะเภสัชฯ มพ.ลง ชุมชนให้ความรู้ใช้ยาสมุนไพร-เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย พร้อมติดตามผลการรณรงค์ลดเลิกบุหรี่ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.51 น.

 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยรองคณบดีคณะเภสัชฯอาจารย์ และ นิสิต ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน “ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน รวมถึงชุมชนมีความยั่งยืนทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การบริการวิชาการให้กับชุมชน และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”ด้านดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มพ.ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อย่างสมเหตุผล มพ. กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสาเหตุผลแล้วคณะเภสัชศาสตร์ยังทำงานร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ที่คอยติดตามในเรื่องการบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านการเลิกบุหรี่ของผู้คนในชุมชนที่นี่ ซึ่งปัจจุบันคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดการสูบบุหรี่จาก42 คน ลดบุหรี่ได้ถึง 30 คน และเลิกขาดจากการสูบบุหรี่ถึง 12 คน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ในการพัฒนาและให้ความรู้ในเรื่องของโทษหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการเลิกบุหรี่ของผู้คนในชุมชน อย่างไรก็ตามคณะเภสัชศาสตร์ มพ. พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำงานร่วมกับชุมชนและขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35