อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เปิดอบรมครูเขตพื้นที่เกี่ยวกับโค้ดดิ้ง ภาคเรียนที่ 2 ปี62

ครุศาสตร์ราชภัฏผนึกกำลังพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง คาดเปิดอบรมครูเขตพื้นที่จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ทันภาคเรียนที่ 2ปี62 อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 12.28 น.

วันนี้(20ต.ค.)ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทาง สครภ.ได้จัดประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักศึกษาครูสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งโดยมีรศ. ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งให้แก่ครูในพื้นที่และนักศึกษาครู


ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สอง ด้านการผลิตและพัฒนาครูตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของราชภัฏ เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ และนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาห้องเรียนต้นแบบวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูในเขตพื้นที่บริการแต่ละแห่งของตนเอง ซึ่งขณะนี้โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการร่วมกันได้ทันที คาดว่าจะสามารถเปิดให้การอบรมครูในเขตพื้นที่ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45