อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต 3 พระจอมเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 3 พระจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
 
โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,578 คน  โดยมีกำหนดการดังนี้ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 9  พฤศจิกายน 2562  วันซ้อมใหญ่ 10 พฤศจิกายน 2562  วันรับจริง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า-บ่าย ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,552 คน
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มจพ. วันซ้อมใหญ่ 12 พฤศจิกายน 2562   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันรับจริง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า-บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จำนวนทั้งสิ้น 5,411 คน และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.  นายแสงชัย  โชติช่วงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. Prof. Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. Prof. Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ณ มจธ. วันซ้อมใหญ่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันรับจริง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ช่วงเช้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,615 คน และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.นายสำรวย  ผัดผล  ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โทรศัพท์ 0-2329-8000 เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 เว็บไซต์ https://www.kmutnb.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทรศัพท์ 0-2470-8410-9 เว็บไซต์ https://regis.kmutt.ac.th หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า https://www.facebook.com/Graduation3K


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 93