อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีรับปีใหม่ 2563

วธ.เตรียมความพร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.05 น.

วันนี้(7 พ.ย.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ครั้งที่ 1/2562  โดย นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 ” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เพื่อถวาย พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจ ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563” ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และองค์การศาสนาอื่น เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ 2. กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ได้แก่ 1 . วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. วัดอรุณราชวราราม 3. วัดราชโอรสาราม 4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 6. วัดบวรนิเวศวิหาร 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 8. วัดสุทัศนเทพวราราม 9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 10. วัดวชิรธรรมสาธิต 3. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และสตูล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาซึ่งกันและกันโดยมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นเป้าหมายร่วมกัน 4. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-วิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ 5. การจัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนาคริสต์ พราหมณ์ – ฮินดู และซิกข์ ตามหลัก ศาสนบัญญัติของศาสนา

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผลการจัดสวดมนต์ข้ามปี มี 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และ ระดับหน่วยงาน โดยรายงาน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนินงาน  การบริหารจัดการ อำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมฯ การติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วและทันกับเหตุการณ์อันอาจจะเกิดขึ้นในวันงาน รวมทั้งการรายงานผลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลลัพธ์เชิงปริมาณ และคุณภาพจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 46