อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

"อำนาจ"มอบ 5 นโยบาย ผอ.สพท.

"อำนาจ"ประชุม ผอ.สพท. มอบนโยบาย 5 เรื่อง เน้นผลลัพธ์ถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.44 น.

วันนี้(8 พ.ย.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา วันนี้ตนได้ประชุมร่วมกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และได้มอบนโยบายครั้งแรกใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. เนื่องจากสังคมไทยมีความคาดหวังกับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาผู้เรียนจะต้องกลับไปที่โรงเรียน ไปดูที่โรงเรียน ห้องเรียนต้องเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูอยู่ห้องเรียน ครูต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนและครูต้องกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการ 2.ต้องใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาตา แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่วันนี้ยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการขับเคลื่อนข้อมูลกลางหรือบิ๊กดาตาเพื่อสนับสนุนให้ครู โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องลงมาจัดการกับข้อมูลเอง แต่จะใช้บิ๊กดาตาเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน 3.สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพิ่มปริมาณครูที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยให้เริ่มจากโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  4.ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และ 5.โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนจะมีภาคีเครือข่ายมากมาย แต่ความสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ดังนั้นโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดใจ เปิดรั้ว ขับเคลื่อนงานเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ก้าวเดินไปด้วยมิติที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่แตกต่างกัน และตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงสังคมและชุมชนรอบด้าน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 52