อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

มจร.ร่วมม.พุทธศาสนารามัญรัฐ พัฒนาพระสงฆ์มอญ

มจร. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ ใช้ระบบการศึกษายุคใหม่ช่วยพัฒนาพระสงฆ์มอญ ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง และสังคมสันติสุข  จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.35 น.


วันนี้ (11 พ.ย.) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ เมืองเมาะลำเลิง รัฐมอญ ประเทศพม่า โดยมีชาวพุทธมอญ ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 รูป/คน นำพระภัททันตะ วันนามหาเถระ ประมุขสงฆ์มอญ  ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สาระสำคัญหลัก คือการสืบสาน รักษา และต่อยอดการศึกษา และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ การร่วมมือพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สอดรับกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การร่วมมือพัฒนาพระภิกษุสามเณร และเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า รัฐมอญ เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาก่อน ชนชั้นนำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งเชียงใหม่ และเมืองใกล้เคียงมักจะส่งบุตรหลานมาศึกษาหาความรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ยังคงปรากฏให้เห็นในพื้นที่ต่างๆ การกระตุ้นและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐใช้ระบบการศึกษายุคใหม่เข้ามาช่วยพัฒนา จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง และสังคมสันติสุข ประชาชนมีสัมมาชีพพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28