อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"โป๊ปฟรังซิส" เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปา เริ่มพระกรณียกิจวันที่สอง เสด็จ วัดนักบุญเปโตร จ.นครปฐม ประทานพร ให้ชาวคาทอลิกในไทย คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  และคณะเยสุอิต ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.29 น.

ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 นั้น โดยวันนี้เป็นการปฎิบัติภารกิจในวันที่สองของการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ซึ่งเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ย. ที่โบสถ์นักบุญเปโร อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จสักการะสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิดและโบสถ์ นักบุญเปโตร   พร้อมประทานพระวโรกาสให้ชาวคาทอลิกในไทย คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  และคณะเยสุอิต (Jesuits)  เข้าเฝ้า จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสกเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้  โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ประทานพระโอวาทว่า ขอให้กำลังใจเหล่าธรรมทูตในการเผยแพร่คำสอนพระเจ้า และอยากให้นักบวชมุ่งมั่นรับใช่พระเจ้า  รวมทั้งช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากการดูหมิ่นเยียดหยาม หลุดพ้นจากการเป็นเครื่องเพื่อความสุขทางเพศ ขอให้ทุกคนตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องกลัวเรื่องใด เพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากนั้นเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสกเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว กราบทูลรับเสด็จ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวมกอด และมีพระปฏิสันถารกับบิชอปประธาน ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง “หนทางแห่งรัก” ตามด้วย เบเนแด๊ดต้า จงรัก ดอนโนรัน ขณะนี้กำลังเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ในคณะนักบวชหญิง “ซาเวเรียน” หรือคณะธรรมทูตแห่งพระแม่มารีย์ เป็นผู้แทนนักบวชกราบทูลเกี่ยวกับการเป็นประจักษ์พยานชีวิต จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาประทานของที่ระลึกและมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนกล่าวประจักษ์พยาน จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคน ณ ที่นั้นพร้อมใจกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรดประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการงานแพร่พระคริสตธรรมจะดำเนินไปด้วยดี 
ต่อจากนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระพรของอัครสาวกแก่ผู้มาเฝ้า แล้วประทานของที่ระลึกเป็นรัศมีสำหรับตั้งศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ  สำหรับวัดนักบุญเปโตร ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน คริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30