อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

"โป๊ปฟรังซิส" เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปา เริ่มพระกรณียกิจวันที่สอง เสด็จ วัดนักบุญเปโตร จ.นครปฐม ประทานพร ให้ชาวคาทอลิกในไทย คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  และคณะเยสุอิต ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.29 น.

ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 นั้น โดยวันนี้เป็นการปฎิบัติภารกิจในวันที่สองของการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ซึ่งเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ย. ที่โบสถ์นักบุญเปโร อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จสักการะสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิดและโบสถ์ นักบุญเปโตร   พร้อมประทานพระวโรกาสให้ชาวคาทอลิกในไทย คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  และคณะเยสุอิต (Jesuits)  เข้าเฝ้า จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสกเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้  โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ประทานพระโอวาทว่า ขอให้กำลังใจเหล่าธรรมทูตในการเผยแพร่คำสอนพระเจ้า และอยากให้นักบวชมุ่งมั่นรับใช่พระเจ้า  รวมทั้งช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากการดูหมิ่นเยียดหยาม หลุดพ้นจากการเป็นเครื่องเพื่อความสุขทางเพศ ขอให้ทุกคนตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องกลัวเรื่องใด เพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากนั้นเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสกเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว กราบทูลรับเสด็จ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวมกอด และมีพระปฏิสันถารกับบิชอปประธาน ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง “หนทางแห่งรัก” ตามด้วย เบเนแด๊ดต้า จงรัก ดอนโนรัน ขณะนี้กำลังเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ในคณะนักบวชหญิง “ซาเวเรียน” หรือคณะธรรมทูตแห่งพระแม่มารีย์ เป็นผู้แทนนักบวชกราบทูลเกี่ยวกับการเป็นประจักษ์พยานชีวิต จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาประทานของที่ระลึกและมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนกล่าวประจักษ์พยาน จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคน ณ ที่นั้นพร้อมใจกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรดประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการงานแพร่พระคริสตธรรมจะดำเนินไปด้วยดี 
ต่อจากนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระพรของอัครสาวกแก่ผู้มาเฝ้า แล้วประทานของที่ระลึกเป็นรัศมีสำหรับตั้งศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ  สำหรับวัดนักบุญเปโตร ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน คริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรมแก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27