อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

มหาเถรฯตั้งเจ้าคณะภาค26รูป 'เจ้าคุณเชิด'ดูแลภาค4

มหาเถรสมาคม แต่งตั้งเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ มหานิกาย 18 รูป ธรรมยุต 8 รูป "เจ้าคุณเชิด" วัดสุทัศน์ เจ้าคณะภาค 4 "เจ้าคุณเก็ง" วัดไตรมิตรฯ เจ้าคณะภาค 8 พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.01 น.


วันนี้ (28 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 28/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. มีมติแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ในส่วนของมหานิกาย จำนวน 18 รูป คือ พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑโฒ) วัดชนะสงคราม เป็นเจ้าคณะภาค 1 พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวันโต) วัดราชคฤห์ เป็นเจ้าคณะภาค 2 พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข เป็นเจ้าคณะภาค 3 พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 4 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ เป็นเจ้าคณะภาค 5 พระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นเจ้าคณะภาค 6 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ฐาณวีโร) วัดปทุมคงคา เป็นเจ้าคณะภาค 7 พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเจ้าคณะภาค 8 พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นเจ้าคณะภาค 10 พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ  เป็นเจ้าคณะภาค 11 พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) วัดสระเกศฯ เป็นเจ้าคณะภาค 12 พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธัมมเสฏโญ) วัดกัลยาณมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 13 พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี เป็นเจ้าคณะภาค 14 พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสสธัมโม) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นเจ้าคณะภาค 15 พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น เจ้าคณะภาค 16 พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 17 และพระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตตมชาโต) วัดดุสิดาราม เป็นเจ้าคณะภาค 18 คณะสงฆ์คณะธรรมยุต จำนวน 8 รูป คือ 1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ เป็น เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นันทิโย) วัดปทุมวนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม เป็น เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ เป็นเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตโต) วัดโสมนัสวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 325