อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

มวล.รับธงจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์รับธงเจ้าภาพ ประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11 จากมทร.อีสาน เพื่องานจัดเดือนมีนาคม 2565 พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.47 น.

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหสวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยรศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในเดือนมีนาคม 2565และการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค. 2563จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสาน พร้อมนำการแสดงชุด “คีตาขับขานตำนานเมืองนคร” โดยนักศึกษา มวล.เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ.ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมาศ.ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อไปว่า มวล.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นเวทีเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของโครงการ ฯ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

"มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประมาณ 1,500 ไร่ ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยคือร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในภาคใต้ซึ่งมีจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ที่สำคัญขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศในช่วงดังกล่าว” ศ.ดร.ธวัชชัยกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น