อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สพฐ.แจงมส.ไม่ได้ปรับหลักสูตรบังคับเรียนอิสลาม

รองโฆษกพศ. เผย ที่ประชุมมส.รับทราบข้อชี้แจงของสพฐ.เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน ไม่ปรับหลักสูตรบังคับเรียนอิสลาม จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 05.48 น.

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังพศ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดสพฐ.โดยระบุว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องเรียนวิชาอิสลามศึกษานั้น เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง สร้างความสับสน และความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความแตกแยก และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สพฐ.ได้ขอให้พศ.นำคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวเสนอมส.เพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 1.สพฐ.มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ โดยมิได้มีเจตนาให้ทุกโรงเรียนหรือนักเรียนต้องเรียนอิสลามศึกษาแต่อย่างใด  2.การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในลัษณะศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในกรณีหลักสูตรอิสลามศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม ที่ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) สถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระที่จะเปิดสอนตามจุดเน้นของสถานศึกษา

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า 3. กรณีหนังสือเรียนภาษาไทยที่มีภาพประกอบเป็นการแต่งกายตามแบบ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามนั้น สพฐ.ได้ศึกษาข้อมูลตามหลักวิชการ งานวิจัย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือที่ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้น่าสนใจ และมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศโดยมุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมทางภาษา ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคม "พหุวัฒนธรรม" โดยหลังจากนี้ทางพศ.จะมีการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 48