อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

สพฐ.แจงมส.ไม่ได้ปรับหลักสูตรบังคับเรียนอิสลาม

รองโฆษกพศ. เผย ที่ประชุมมส.รับทราบข้อชี้แจงของสพฐ.เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน ไม่ปรับหลักสูตรบังคับเรียนอิสลาม จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 05.48 น.

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังพศ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดสพฐ.โดยระบุว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องเรียนวิชาอิสลามศึกษานั้น เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง สร้างความสับสน และความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดความแตกแยก และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สพฐ.ได้ขอให้พศ.นำคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวเสนอมส.เพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 1.สพฐ.มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ โดยมิได้มีเจตนาให้ทุกโรงเรียนหรือนักเรียนต้องเรียนอิสลามศึกษาแต่อย่างใด  2.การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในลัษณะศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในกรณีหลักสูตรอิสลามศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม ที่ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) สถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระที่จะเปิดสอนตามจุดเน้นของสถานศึกษา

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า 3. กรณีหนังสือเรียนภาษาไทยที่มีภาพประกอบเป็นการแต่งกายตามแบบ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามนั้น สพฐ.ได้ศึกษาข้อมูลตามหลักวิชการ งานวิจัย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือที่ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้น่าสนใจ และมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศโดยมุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมทางภาษา ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคม "พหุวัฒนธรรม" โดยหลังจากนี้ทางพศ.จะมีการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 51