อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

กกอ.นัดประชุมพิเศษถกเฉพาะงบฯ64

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นัดประชุมวาระพิเศษถกเฉพาะการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.

วันนี้ (16 ธ.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มาตรา17(4) ระบุว่า การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง นั้น รัฐมนตรีต้องดำเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นของ กกอ. ดังนั้นในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564  ทาง กกอ.จะต้องเข้าไปช่วยดูเรื่องนี้ด้วย จากเดิมที่ กกอ.จะไม่มีหน้าที่ดังกล่าวเลย แต่จะทำหน้าที่เรื่องของการกำกับดูแลการจัดระบบอุดมศึกษาเท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก และในการจัดทำคำของบประมาณนั้น จะต้องทำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วย ดังนั้น กกอ.จึงได้กำหนดให้มีการประชุมนัดพิเศษในวันที่  23ธ.ค. นี้ เพื่อหารือเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. กล่าวว่า ในการจัดสรรงบฯ ปี 2564  ของ อว. จะมุ่งเน้นตามพันธกิจสำคัญ คือ การวางรากฐานประเทศไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อนำประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ภายใต้ 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การสร้างและพัฒนาคน การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55