อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วธ.พร้อมแล้วจัดงานเฉลิมฉลอง150ปีหลวงปู่มั่น

วธ.ชวนร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วันที่ 20 ม.ค.63 พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.27 น.


วันที่ 9 มกราคม 2563 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในปี 2563-2564 ซึ่งในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62  ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ และบรรจุการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 ม.ค.63 อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อนำกราบนมัสการที่ประชุมมส.รับทราบการรับรองและร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ขององค์การยูเนสโก ซึ่งที่ประชุม มส.ครั้งที่ 30/2562  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 มีมติมอบหมายให้วัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมดังนี้

 1. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 ม.ค.63  อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด

2. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ. 2563-2564  ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัดอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมศาสนพิธีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ดังนี้ 1. กิจกรรมศาสนพิธี : พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ 20 ม.ค.63 พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กรมการศาสนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

โดยกราบทูลอาราธนาพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และเรียนเชิญ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และวัดที่จัดกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยอาราธนาเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต/มหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

 2. กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 20 ม.ค.63 เวลา 18.15 น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย ในส่วนกลาง กรมการศาสนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมศิลปินดาราทุกค่าย ร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด พร้อมศิลปินพื้นบ้าน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด วัดที่เกี่ยวเนื่อง สถานปฏิบัติธรรม และสถานที่ต่าง ๆ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 6 เล่ม, จัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, จัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอนของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัด และหน่วยงานต่างๆ ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิ หรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2563 , จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29