อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

สกศ.ดันปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

สภาการศึกษา ดันปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล หนุนก้าวต่อไปให้เรียนสะสมหน่วยกิต อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น.


เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ว่าสกศ.จะให้ความสนใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์(credit bank) และการเทียบโอนผลการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนในปัจจุบันแต่สามารถเรียนแบบเก็บหน่วยกิตได้ไม่กำหนดระยะเวลา แต่ต้องเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องปรับตัว

นอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนแล้วจะต้องทำหน้าที่กึ่งๆเป็นหน่วยงานวัดผล และรับรอง ซึ่งจะมีทั้งการวัดสมรรถนะวัดทักษะ และวัดความรู้ อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ6- 7ฉบับ ทั้งเรื่อง การจัดเก็บหน่วยกิต ระยะเวลาในการเรียน เพราะปัจจุบันมีข้อจำกัดว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลากี่ปี

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้อาจจะต้องให้การยอมรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นด้วยซึ่งเรื่องปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็น 1 ใน 7แผนหลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่สกศ.กำลังจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกสถานศึกษาโดยมีความเร็วตั้งแต่30-100 เมกะบิต

รวมถึงมีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเด็กที่เรียนผ่านระบบนี้ก็มีผลการเรียนที่ดีดังนั้นถ้าเรามีระบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถกำกับเด็กให้ตั้งใจเรียนได้ การพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม(Digital Learning Platform) มาช่วยเรื่องการจัดการเรียนการสอนการจัดตำราเรียนก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเลือกการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ได้มากขึ้นและจากเรื่องการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็จะก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์และการเทียบโอนผลการเรียนในอนาคตต่อไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23