อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

สกศ.ดันปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

สภาการศึกษา ดันปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล หนุนก้าวต่อไปให้เรียนสะสมหน่วยกิต อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น.


เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ว่าสกศ.จะให้ความสนใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์(credit bank) และการเทียบโอนผลการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนในปัจจุบันแต่สามารถเรียนแบบเก็บหน่วยกิตได้ไม่กำหนดระยะเวลา แต่ต้องเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องปรับตัว

นอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนแล้วจะต้องทำหน้าที่กึ่งๆเป็นหน่วยงานวัดผล และรับรอง ซึ่งจะมีทั้งการวัดสมรรถนะวัดทักษะ และวัดความรู้ อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ6- 7ฉบับ ทั้งเรื่อง การจัดเก็บหน่วยกิต ระยะเวลาในการเรียน เพราะปัจจุบันมีข้อจำกัดว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลากี่ปี

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้อาจจะต้องให้การยอมรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นด้วยซึ่งเรื่องปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็น 1 ใน 7แผนหลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่สกศ.กำลังจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกสถานศึกษาโดยมีความเร็วตั้งแต่30-100 เมกะบิต

รวมถึงมีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเด็กที่เรียนผ่านระบบนี้ก็มีผลการเรียนที่ดีดังนั้นถ้าเรามีระบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถกำกับเด็กให้ตั้งใจเรียนได้ การพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม(Digital Learning Platform) มาช่วยเรื่องการจัดการเรียนการสอนการจัดตำราเรียนก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเลือกการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ได้มากขึ้นและจากเรื่องการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็จะก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์และการเทียบโอนผลการเรียนในอนาคตต่อไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30