อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

จุฬาฯเดินหน้าบริหารมหา'ลัยยึดหลักพัฒนายั่งยืน

“บัณฑิต” เผยในงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” ชี้จุฬาฯเดินหน้าบริหารมหา’ลัยยึดหลักพัฒนายั่งยืน มอบคู่มือสงฆ์ไทยไกลโรคถึงรพ.-วัดทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.32 น.


เมื่อวันที่ 24  ม.ค. ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวตอนหนึ่งในงาน “จุฬาฯพบสื่อมวลชน” ว่า จุฬาฯกำหนดเป้าหมายในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายที่สหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals : SDGs กำหนดไว้ภายในปี 2030 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า

โดยกำหนดเป็นภารกิจหลัก 4 ด้านของจุฬาฯ ได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัยและสร้างนวัตกรรม   การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และการสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว เช่น Chula MOOC ซึ่งเป็นการเรียนระบบออนไลน์ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด  เรียนได้ทุกวัยและทุกอาชีพฟรี โครงการจุฬาชนบท เป็นการเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค โครงการแคร์สักนิดชีวิตเปื้อนฝุ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้การอยู่กับฝุ่น PM 2.5 
 
ศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการจุฬาฯนำความรู้พัฒนา จ.น่าน   โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเร็วๆนี้ จะเปิดตัวโครงการ Chula Art Town โดยคณะศิลปกรรม จุฬาฯ ร่วมมือกับภาคเอกชนแปลงโฉมพื้นที่สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ ลิโด้คอนเน็ค และคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ให้เป็นพื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่นี้ และจะให้การอบรมแก่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนำเที่ยว เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน  เป็นต้น


 

ด้าน ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.)  มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พัฒนาสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ประกอบด้วยคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค โปสเตอร์  สายวัดเอวและสื่อสำหรับฆราวาส และได้นำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ส่งไปยังโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ถึงระดับตำบล จำนวน 11,000 แห่ง และวัดทุกตำบล 11,000 วัด ทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38