อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

มธบ.ทำสำรวจวิจัยเจาะตลาดเครื่องสำอาง

CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจวิจัยตรลาดเครื่องสำอางพบ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง พร้อมแนะผู้ประกอบการมุ่งทำสื่อออนไลน์เนื้อหาเข้าใจง่าย มีความน่าเชื่อถือ รีวิวสม่ำเสมอและไม่โฆษณาเกินจริง อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.36 น.


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทาลัยหอการค้าไทย พบว่า ปี 2562 ธุรกิจเครื่องสำอางและสกินแคร์เป็นธุรกิจรุ่งที่มาแรงเป็นอันดับ 3 และยังคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอางของไทยปี 2562-2566 จะเติบโตราว 7.14% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนล้านบาท

จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Beauty Influencers ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ของนายศุภวัฒน์ ทองดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มธบ. โดยสำรวจในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน
 
ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องสำอางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้บุคคลออนไลน์หรือ Influencers  ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยจากผลวิจัยพบ 4 ปัจจัยที่  Beauty Influencers มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง โดยปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอันดับสูงสุด รองลงมาเป็น ความน่าเชื่อถือ   รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาในการนำเสนอเป็นลำดับสุดท้าย 
 
ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้จากรายงานการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในธุรกิจเครื่องสำอาง ระบุว่า ควรมีการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจง่ายต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นอกจากนี้การบอกต่อจากคนใกล้ชิดมีความสำคัญมากในด้านการแสวงหาข้อมูล ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการจัดทำสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า ให้สามารถเลือกดูสินค้าและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและมีการบอกต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่อบุคคลใกล้ชิด  และผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคสนใจซื้อเมื่อได้มีการทดลองใช้สินค้าฟรีก่อน
 
ดังนั้นจึงควรมีสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าได้มีการทดลองใช้ โดยมีการกำหนด ฉลาก วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุที่มีความชัดเจน  และควรจัดทำโปรโมชั่นที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า โดยมีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากๆ และควรให้ Beauty Influencers รีวิวสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกในครั้งต่อไปได้

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23