อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เสมา2ชวนเรียนเกษตรอาชีพไม่กระจอก

"คุณหญิงกัลยา"ปลื้มเกษตรฯร้อยนเอ็ด สถานศึกษาอาชีวะเกษตรตัวอย่างรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี พร้อมชวนเด็กเรียนเกษตรเพิ่มขึ้น ย้ำเป็นอาชีพที่ไม่กระจอก เรียนฟรี มีงานทำ สร้างเงินล้านไม่ยาก พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 17.23 น.


เมื่อวันที่ 30 ม.ค. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.) ร้อยเอ็ด คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด” โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจอยากให้คนรู้ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 47 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของสังคม เช่น วษท.ร้อยเอ็ด ก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ได้รับรางวัลพระราชทาน ถึง 3 ครั้งใน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นแน่นอน

ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานวัตกรรมเสริมในส่วนที่จะเสริมได้ และจะใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นคือระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยในการผลิตพืช สัตว์ หรือการบริหารฟาร์ม ที่เรียกว่า สมาร์ทฟาร์มมิงเข้าไปช่วยพัฒนาผ็เรียนและเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของขึ้นของเกษตร รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย“อยากจะ เชิญชวนนักเรียนมาเรียนเกษตรให้มากขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากแล้วว่า อาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่กระจอกอีกต่อไปแล้ว แต่สามารถสร้างให้เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้เป็นล้านได้ และเป็นอาชีพที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับอาชีพอื่นได้ เชื่อว่าเด็ก ๆ จะสนใจมาเรียนมากขึ้น เพราะเรียนฟรี มีรายได้ จบแล้วมีงานทำพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที เนื่องจากเราใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลเข้ามาส่งเสริม อีกทั้งมีโครงการทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ด้าน  ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการ วษท.ร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กล่าวว่า วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีการศึกษา คือ  ปีการศึกษา 2552 , 2557 และ 2561 ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28