อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

แนะสร้างเกราะคุ้มกันเด็กไทยยุค 4.0

“อำนาจ” ชี้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ขณะที่ครูเป็นโค้ช ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรับมือและวางแผนป้องกัน ผลจากยุค Disruption อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.01 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ภายใต้สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยครูจะต้องเป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งภาพในอดีตคุณครูจะเป็นผู้บ่มเพาะสั่งสอน และบอกกล่าว แต่วันนี้เด็กต้องค้นหาองค์ความรู้เอง โดยมีครูเป็นผู้จัดการหรือเป็นโค้ช

ขณะที่ด็กเรียนรู้ได้ตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมตัว ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมปัจจุบัน สังคมเชิงพื้นที่ ซึ่งก็คือภาพรวมของประเทศ สิ่งสำคัญของการเรียนรู้คือการที่จะต้องจูงใจและเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย โดยครูและโรงเรียนต้องปรับตัวเพื่อที่จะก้าวไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
“สิ่งที่คาดหวังอันดับแรกคือทักษะวิชาการ ซึ่งวิชาการของผมนั้นไม่ใช่เรื่องการเรียน ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ แต่เป็นการเรียนทุกศาสตร์สาขา แม้กระทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ Social Media นวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น การจะสร้างสมดุลด้านการเรียนรู้ได้นั้น นักเรียนต้องสามารถเรียนรู้จากในห้องและนอกห้อง ประยุกต์ ผสมผสาน เชื่อมโยงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับในศักยภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลถึงการมีทักษะอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต” ดร.อำนาจ กล่าวด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า นโยบายรัฐบาล คือการมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ให้ได้ภายใน 20 ปี ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รัฐบาลจึงได้ผลักดันส่งเสริมให้ลูกหลานของเรามีอาชีพสุจริต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดการศึกษาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ขณะเดียวกันก็ยังต้องสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแผ่นดินเกิดเพื่ออนุรักษ์สืบสานไปยังอนุชนรุ่นหลังด้วย จากที่ได้เรียนรู้จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในหลายครั้ง บางรายการที่เด็กจากพื้นที่รอบนอกสามารถชนะเด็กในเมืองได้ ก็สะท้อนว่าความเหลื่อมล้ำนั้นค่อยๆ ลดลงไป

ไม่ว่าจะอยู่ในชนบทเราก็มีครูดี มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดี มีอุปกรณ์ที่ดี มีผู้สนับสนุนที่ดี เทียบเคียงกับในเมือง อีกทั้งเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาก็ต้องรู้ให้เท่าทัน ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รู้เท่าทันคุณและโทษของเทคโนโลยีในแง่มุมต่างๆ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 47