อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

วธ.ปลื้มวุฒิสภาถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรมฯ

วุฒิสภาเตรียมถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศึกษาแนวทางสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ วธ.ปลื้มทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.47 น.

วันนี้ (18 ก.พ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมและนำเสนอการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นนทบุรี เพชรบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ระยอง ชลบุรี ยโสธร เลย มุกดาหาร สตูล ตรัง ระนอง ชุมพร เข้าร่วมเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ย้ำให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ( สวจ.) ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน บวร บ้าน วัด โรงเรียน และนำหลักการ บวร ขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
             
ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า เป็นที่น่ายินดีว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคนดี คนเก่ง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อการพัฒนาชาติไทยยั่งยืน วุฒิสภา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2563 ได้ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำส่งข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างคนดี คนเก่ง และข้อมูลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ดีเด่น เพื่อถอดบทเรียนของความสำเร็จขยายผลไปสู่ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบมาร่วมถอดบทเรียนต่อไป


"ถ้าทุกภาคส่วน ทั้งระดับนโยบาย ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา จนถึงระดับปฏิบัติทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพลัง บวร มากเท่าไหร่ พลัง บวร ก็จะเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนมากเท่านั้น ตนขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชน คือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา มีความมั่งคั่งเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ระดับสังคม องค์กร์/ชุมชน/หน่วยงาน เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ระดับประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่งคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" ปลัดวธ. กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45