อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ชูธงสร้างพันธมิตร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ชูธงสร้างพันธมิตร นำองค์ความรู้บริการวิชาการสู่สังคมยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.43 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 35 และในฐานะหน่วยงานวิสาหกิจและเป็นผู้แทนของจุฬาฯได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก โดยมุ่งเน้นการขยายงานบริการวิชาการและงานวิจัยไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และจุฬาฯ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งสร้างคนให้มีคุณภาพ รองรับงานหลากหลายรูปแบบจากทุกภาคส่วน รวมถึงงานจากต่างประเทศด้วย

ดร. ศุภิชัย  กล่าวต่อไปว่า ปัญหาของสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้นตามโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้โจทย์ของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนขึ้นตามมา และจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางบริการวิชาการหลากหลายศาสตร์มาใช้ในการตอบโจทย์ของสังคม ประกอบกับการที่ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน หันไปใช้บริการวิชาการและงานวิจัย จากต่างประเทศมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่งานบริการทางวิชาการและการศึกษาวิจัยภายในประเทศสามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน

ดร. ศุภิชัย  กล่าวอีกว่า ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ตั้งเป้าหมายในการขยายงานบริการวิชาการและงานวิจัยให้เข้าถึงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการในงานที่ภาคเอกชนยังไม่สามารถศึกษาวิจัยได้เองและ ได้ว่าจ้างให้ต่างชาติดำเนินการให้ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและริเริ่ม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัยจากจุฬาฯ ในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการของจุฬาฯ มาใช้ในการบริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์และทำประโยชน์ให้แก่สังคมในยุคดิจิทัล อันจะเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน

 “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เน้นการสร้างความคุ้นเคย โดยเริ่มจากตัวบุคคลขยายไปสู่องค์กร ให้เกิด ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการบริการวิชาการและความร่วมมือในที่สุด โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ รวมถึงให้การสนับสนุนคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป”ดร. ศุภิชัย  กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42