อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดตัวเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัวโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา เริ่มนำร่อง 2 หลักสูตร 7 มหาวิทยาลัย อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.39 น.


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องและเผยแพร่  การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา รวมถึงเป็นการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ ที่ อว.ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมคนเพื่ออนาคต

โดยการเปิดตัวโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางหน่วยงานในสังกัดได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการของกระทรวงฯให้เห็นเป็น รูปประธรรม โดยการพัฒนากำลังคนเตรียมคนเพื่ออนาคตในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, New-Skill   อีกทั้งรูปแบบของระบบคลังหน่วยกิต ไม่ได้เป็นภาระทางภาคการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ นี้

ด้าน ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอนาคต โดยจะไม่โฟกัสแค่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพียงอย่างเดียว แต่ต้องโฟกัสกลุ่มคนทำงานด้วย ซึ่งระบบคลังหน่วยกิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะครอบคลุมถึงกลุ่มของคนทำงาน

เพื่อในอนาคตคนกลุ่มนี้จะนำหน่วยกิตนี้ ไปต่อยอดให้ถึงในระดับ Degree ซึ่งจะตอบโจทย์ของนโยบายของทาง อว. ที่ได้ทำการส่งเสริมในรูปแบบของ Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการทำงานร่วมกับจิสด้า ซึ่งจะมีการนำร่องโดยการนำหลักสูตรของจิสด้า จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Programming of Spatial Analytic on Internet GIS)

และ หลักสูตร  Geospatial Big Data Analytics ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย โดยทางจิสด้าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดตารางการเรียน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 
ขณะที่ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า การทำงานในโครงการฯ นี้ จิสด้าจะได้มีการร่วมมือทำงานร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ทั้งในส่วนของพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจิสด้า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61