อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

อว.ออกประกาศ3ฉบับรวดลดการกระจายเชื้อโควิด-19

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ออกประกาศ 3 ฉบับรวดป้องกันโควิด - 19 ให้มหาวิทยาลัยหยุดเรียน ใช้ระบบออนไลน์แทน เริ่ม 1 เม.ย.นี้ พร้อมเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้บุคลากรสังกัด อว.ทำงานที่บ้าน อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 18.25 น.


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน 3  ฉบับ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดย ฉบับแรก การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้หยุดการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ (online)

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เม.ย.นี้  ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิการบดีของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ ขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ให้ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผล ที่มีประสิทธิ ภาพทดแทนการดำเนินการแบบเดิม โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ที่ได้ดำเนินการไป

โดยสำนักงานปลัด กระทรวง อว. จะดำเนินการปรับแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับภารกิจด้านการบริการประชาชน บริการสาธารณะและการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น โรงพยาบาล ให้ดำเนินการได้ โดยมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก  
 
 รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า ประกาศฉบับสอง ให้พิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต  ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

ประกาศฉบับที่สาม ให้บุคลากรสังกัด อว. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยสำรวจงานที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติที่สถานที่ทำงาน เช่น งาน back office ให้ทำงานที่บ้าน การใช้ระบบประชุมทางไกล โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน สำหรับงานที่ต้องมีการปฏิบัติการ เช่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การให้บริการประชาชน ให้ปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

 และขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน และเวลาพักกลางวัน เพื่อลดความหนาแน่นของการอยู่ร่วมกันในระบบขนส่ง หรือในร้านอาหาร งดกิจกรรมของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่มีชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสียงในการแพร่เชื้อ เป็นต้น รวมทั้ง ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาระงาน และเกณฑ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนออนไลน์ การปฏิบัติงานที่บ้าน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50