อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'มช.-แม่'โจ้ประกาศปิดมหาวิทยาลัย ให้สอนแบบออนไลน์

หวั่นโควิด-19 มช.-แม่โจ้ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย ปรับไปใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ งดกิจกรรม-เลื่อนสอบตามความเหมาะสม พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.25 น.


เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  โดยให้งดการเรียนการสอนกระบวนวิชาบรรยายในชั้นเรียน โดยปรับเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละส่วนงานโดยให้มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด ให้งดการฝึกงานหรือพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมแทน ให้งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนของทุกหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ให้ส่วนงานพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล ทดแทนการจัดสอบในห้องเรียนในกรณีที่มีความจำเป็นให้สามารถเลื่อนการสอบได้ตามความเหมาะสม และให้ทุกส่วนงานเตรียมการให้เกิดระบบการทำงานที่บ้านด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ ได้มีมติให้ออกประกาศ ให้งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 6 เม.ย. หรือให้เป็นไปตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้ใช้การสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีพิจารณารายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น 

สำหรับการจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร ณ หน่วยงานภายนอก หากเป็นกรณีการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน และหากไม่สามารถเลื่อนได้ให้พิจารณารูปแบบการจัดที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65