อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

มหาเถรฯสั่งทุกวัดคุมเข้มเตาเผาศพปล่อยมลพิษ

มหาเถรฯ กำชับทุกวัดในพื้นที่ กทม. และชุมชนจังหวัดต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน "เตาเผาปลอดมลพิษ" ป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 19.42 น.


เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุม มส. ได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เข้าหารือในที่ประชุม มส.

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563

ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และพบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คือ เตาเผาสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจตามวัดต่างๆ 

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากสาเหตุดังกล่าว จึงขอให้ พศ. นำเสนอ มส. เพื่อโปรดทราบ และกำชับให้วัดที่มีเตาเผาปลอดมลพิษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และในเขตชุมชนในจังหวัดต่างๆ ตรวจสอบให้การดำเนินการฌาปนกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงขอให้วัดต่างๆ ที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ ได้พัฒนาเตาเผาทั่วไปเป็นเตาเผาปลอดมลพิษ โดยอาจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยที่ประชุม มส.รับทราบ และให้ พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ทราบต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32