อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สิ้น"พระมหางอน ดำลงบุญ"พระสังฆราชลาว

สิ้น“พระมหางอน ดำลงบุญ”พระสังฆราชลาว องค์ที่ 5 สิริอายุ 91 ปี 71 พรรษา เผยเคยศึกษาวิปัสสนาร่วมสำนักกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเดินทางมาแสดงธรรมเทศนาที่มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เป็นประจำ    พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 05.16 น.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร หรือพระมหางอนดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พระสังฆราช แห่งสปป.ลาว ลำดับที่ 5 ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 07.30น. ของวันที่ 24 มี.ค.ที่โรงพยาบาล 103 นครหลวงเวียงจัน รวมสิริอายุได้ 91 ปี 91 วัน 71 พรรษ

ปัจจุบันได้อัญเชิญสรีระสังขาร ไปประดิษฐานตั้งไว้ให้บำเพ็ญกุศลสักการะบูชา ที่ หอธรรมสภา ชั้น 2 วัดพระธาตุหลวงเหนือ เมืองไซเชษฐา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว และจะมีการแจ้งรายละเอียด พร้อมด้วยกำหนดการถวายพระเพลิงสรีระสังขารต่อไป
 
สำหรับพระมหางอน ดำลงบุญ เป็นพระสงฆ์ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ทั้งได้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับคณะสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร อยู่เป็นประจำ และยังส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในสปป.ลาว 

โดยเฉพาะการศึกษาของพระสงฆ์สมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรสปป.ลาวเดินทางไปศึกษาทางศาสนาในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ โดยเดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนิกสัมพันธ์กับจีน และประเทศอื่นๆ ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา

พระมหางอน นับเป็นพระนักปราชญ์ผู้ร่วมสร้างแนวคิดทางพุทธศาสนาร่วมกับการปฏิวัติในยุคปลดปล่อย โดยรับหน้าที่กล่อมเกลาและให้การศึกษาพุทธศาสนาและแนวคิดชาตินิยมใน 5 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว รวมถึงมีสายสัมพันธ์อันดีกับพระอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐานในภาคอีสานของไทย 

โดยท่านได้ศึกษาวิปัสสนาร่วมสำนักกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และร่วมแสดงพระธรรมเทศนากับพระสงฆ์ในจ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร เป็นประจำ พระมหางอน ได้เข้าพิธีมหาเถราภิเษกหรือพิธีฮดสง ขึ้นเป็นสังฆนายกปกครองคณะสงฆ์สปป.ลาวลำดับที่ 5 ที่วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 สืบต่อจากพระมหาผ่อง สะมาเลิก พระสังฆราชลาวลำดับที่ 4  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48