อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ปลัดศธ.เซ็นแต่งตั้งผอ.กศน.จังหวัด 22 ราย

"ประเสริฐ" เซ็นลงนามคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งผอ.กศน.จังหวัด จำนวน 22 ราย พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.46 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ฉบับ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คำสั่งที่ 680/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี พ้นจากการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”

คำสั่งที่ 681 และ 684/2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 ราย ดังนี้ 1. น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 2. นายเอกราช ชวีวัฒน์  เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3. นายสมเจตน์ สวาศรี  เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 4. นายจรูญศักดิ์  พุดน้อย เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

5. นายประเวช  เหล่าประเสริฐ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 6. นายปัญญา  ศาสตรา เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 7. นายสุรัติ วิภักดิ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 8. นายถาวร  พลีดี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 9. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 10. นางชนกพร  จุฑาสงฆ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

11. นายสุพรรณ ฐินะกุล เป็น ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 12. นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ เป็น ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13. นายอำนาจ คำสาร เป็น ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 14. นางพัชรินทร์ บัวสนิท เป็น ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

15. น.ส.อภิมุข  ศรีสมัย  เป็น ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้ 16. นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย เป็น ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล 17. น.ส.ฐิติพร บุทธิจักร เป็นรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 18. นายวิรัช ภัทรบูชา เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 19. นายมงคลชัย  ศรีสะอาด  เป็นรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้มี คำสั่งที่ 682 และ 685/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง รวม 4 ราย ดังนี้ 1. ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณฤทธิ์ทวี รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รักษาการ ผอ.ศูนย์และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 2. นายประพรรณ์ ขามโนนวัด รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รักษาการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

3. ว่าที่ ร.ต.สานิตย์ เจือจันทร์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รักษาการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และ 4. น.ส.หลิงผ้า ขันติรัตน์  รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 

คำสั่งที่ 683/2563 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. ว่าที่ ร.ท.จำนงค์ นนทะมาศ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.น.ส.เจนจรี สร้อยประเสริฐ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 3. นายประกอบ โพธิ์ราม เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ลงนาม ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยทุกคำสั่งข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61