อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

บอร์ดสกศ.ปรับทัพอนุกรรมการเหลือ7ชุด

'คุณหญิงโค้ดดิ้ง' นั่งหัวโต๊ะประชุมสภาการศึกษา สั่งปรับทัพอนุกรรมการ ฯ ขับเคลื่อนงานสอดรับ 7 วาระปฏิรูปการศึกษา ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 21.06 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ห้องกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.)ได้รับมอบหมายจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่2/2563 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ กกส. ร่วมประชุม

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า วาระสำคัญคือการปรับปรับรูปแบบการจัดตั้งคณะอนุฯ กกส. โดยที่ประชุมเห็นชอบนำประเด็น 7 วาระการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นฐานคิดควบรวมคณะอนุกรรมการฯเดิมที่มีอยู่เดิม 10 คณะ ลดเหลือ 7 คณะ และสร้างความเชื่อมโยงงานทั้ง 7 ด้าน สนับสนุนบทบาท สกศ. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามลำดับ พร้อมมอบหมายเลขาธิการสภาการศึกษา ไปพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมอนุฯ กกส.เฉพาะกิจเพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ทั้งนี้  ที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทั้ง 7 วาระ ได้แก่ 1.การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ ประเทศโดยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายรอง 2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

3.การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 4.การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5.การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6.การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

และ7.การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เพื่อสร้างผลกระทบและขยายโอกาสการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสอดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สกศ. ในหลายด้าน อาทิ ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน การจัดทำ "แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาตามช่วงวัยเพื่อการมีงานทำพ.ศ. 2563 - 2570" แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ความก้าวหน้าการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สรุปผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ช่วงปี 2560 - 2562 การดำเนินงานตามมติสภาการศึกษา การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกศ. ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 47