อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ม.กรุงเทพห่วงนักศึกษา ทำประกันโควิด-19 ป.ตรี-ป.เอก

อธิการฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกประกาศทำประกันภัยคุ้มครองโควิด-19 ให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.


อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกประกาศที่ 19/2563 เรื่อง การทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่มีแนวโน้มจะรุนแรงในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบกลุ่มของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.การคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาทต่อปี และการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทประกันภัย
 
2.นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประกันภัย เป็นนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาที่ 2/2562 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรระบุแล้ว
 
ทั้งนี้นักศึกษาหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือตรวจสอบสิทธิได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สายด่วน (Hotline) 02-660-1221 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศ  ณ  วันที่  3  เม.ย.63
 
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ดังนั้นนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.63 เวลา 12.01 น. เป็นต้นไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41