อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สำนักพุทธฯยันไม่มีแนวคิดหักเงินนิตยภัต

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยันไม่มีแนวคิดหักเงินนิตยภัต แจงใช้กองทุน “วัดช่วยวัด” นำไปดูแลพระ-เณรที่ได้รับผลกระทบโควิด พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.56 น.


จากกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จะหักเงินนิตยภัตพระสงฆ์ทั่วประเทศ 2 เดือน เพื่อนำมาตั้งกองทุนวัดช่วยวัด ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. กล่าวว่า เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน พศ.ไม่มีนโยบายในการไปหักเงินนิตยภัตพระสงฆ์ อีกทั้งกองทุนวัดช่วยวัดนั้น เป็นกองทุนที่ทางคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม(มส.) จัดตั้งขึ้นมานานแล้ว 

เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือภัยต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด โดยตนได้มีหนังสือแจ้งไปยังผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศแล้ว ถึงแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  

ทั้งนี้หนังสือที่ทางนายณรงค์ แจ้งไปยังผอ.พศจ. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เรื่อง สำรวจข้อมูลวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนภัตตาหารเครื่องคุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ระบุว่า ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ได้แพร่ระบาดขยายวงกว้างและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารขบฉัน รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และได้มีผู้ร้องขอให้พศ.ให้ความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ พศ. เห็นว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตรงกับข้อเท็จจริงและความต้องการของวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ขอให้พศจ.ดำเนินการ ดังนี้ 1.สำรวจวัดในพื้นที่รับผิชอบที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน 2.ให้ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค ทดรองจ่ายให้ความช่วยเหลือเบื้องตันไปก่อน แล้วส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายมายังพศ. เพื่อขอสนับสนุนงปประมาณจากกองทุนวัดช่วยวัดต่อไป

 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยกองทุนวัดช่วยวัด 3.ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2 ได้ ให้ส่งรายชื่อวัดตามแบบสำรวจ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยวัดที่ได้รับผลกระทบมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยด่วน
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

บอกต่อ : 62