อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สวธ. ออก 4 มาตรการอำนวยความสะดวกช่วงโควิด-19ระบาด

สวธ.ประกาศ 4 มาตรการ อำนวยความสะดวกช่วงโควิด-19ระบาด ขยายเวลาชำระเงินต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.28 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19ในขณะนี้ สวธ.จึงได้ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของ สวธ.

ดังนี้ 1.ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 สำหรับผู้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้วให้สามารถประกอบกิจการต่อไปจนกว่า สวธ.แจ้งให้มาติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาต

2.ประชาชนผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ https://movie.culture.go.th หรือจัดส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

3.ประชาชนผู้มีความประสงค์จะจองสถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยล่วงหน้า สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ https://www.tccbooking.net/booking

 และ 4.ผู้แทน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสงค์จะ
จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศ สามารถดำเนินการจดแจ้งโดยการจัดส่งเอกสารหลักฐานโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง สวธ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45