อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ศธ.ประกาศปรับลดเวลาทำงานขรก.เป็น50%

รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. เป็น 50% แล้ว พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.20 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. ฉบับ 2 ตามประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ.ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณ สถานที่ทำงาน จำนวน 25 % ของบุคลากรทั้งหมดนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการยังคงไว้ซึ่งการดำเนินงาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ศธ.จึงขอยกเลิกประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ.ลงวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ.2563 และขอกำหนดการปรับลดเวลา และวันทำงานของบุคลากรทั้งหมดขององค์กรหลักและในกำกับของ ศธ. ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50