อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

19 มหา'ลัยเปิดอบรมทักษะรองรับงานหลังโควิด-19

อว. จับมือ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขาอุตสาหกรรม นำร่องใน 8 กลุ่มสาขาอาชีพ อัดฉีดงบฯ 14 ล้านบาท คาดปีนี้พัฒนาได้กว่า 3 พันคน จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.41 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือ ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ทั้ง Reskill - Upskill - Newskill ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อว. โดยมี รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัด อว. และผู้บริหาร สป.อว เข้าร่วมงานการประชุมและร่วมงาน ออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่าย UniNet เป็นจำนวนกว่า 100 คน

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า อว. มีหน้าที่หลักในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ดังนั้น อว. จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้คนไทยเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤต COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวิถีการดำเนินชีวิตคน ด้วยการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ทั้งในรูปแบบ Reskill - Upskill - Newskill

เพื่อรองรับงานใหม่ๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขาอุตสาหกรรม 8 กลุ่มสาขาวิชาชีพ ได้แก่  1.Smart Innovative Entrepreneur  2. Smart Farming  3. Care Giver  4.Smart Tourism  5. Data Science  6. Creative content  7. Food for the future และ 8 Robotic/AI

ด้าน รศ.นพ.สรนิต  กล่าวว่า มีสถาบันอุดมศึกษานำร่องฯที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจำนวน 19 แห่ง เป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ 17 แห่ง ได้แก่  ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส.พัฒนบริหารศาสตร์ ม.บูรพา  

ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้  ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.สวนดุสิตและ มี มหาวิทยาลัยเอกชนนำร่อง 2 แห่ง คือ ม.ศรีปทุม และ ม.หอการค้าไทย โดยโครงการฝึกอบรมที่จะจัดได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการฯ ของ อว. แล้ว ในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) รวม 30 หลักสูตร

โดยเน้นหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษานำร่องจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขภายใต้คุณภาพมาตรฐานตามกฏหมายและเข้าสู่กระบวนการประเมินผลโครงการเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดย สป.อว.จะสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งคาดจะพัฒนาคนได้กว่า 3,000 คน ภายในปี 2563
                                      
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น