อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

เปิดสักการะ "พระไภษัชยคุรุ บรมครูแห่งโอสถ"

วธ.จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 2 ต.ค.นี้ ให้ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ชาติไทย พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.26 น.


นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยอัญเชิญประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –  2 ตุลาคม 2563 โดยส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ 6 องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00  น.

“พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าสูงสุดทางการแพทย์และโอสถในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน  ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายและโรคทางใจ กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเภสัชกรผู้เยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอวิชชา มิจฉาทิฐิไปสู่โพธิมรรคและนิพพาน ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดศิลปะ ธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว 

ปลัด วธ.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรมศิลปากร ยังได้มอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวบรวมความรู้เรื่อง “พระไภษัชยคุรุ” มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ประกอบด้วย คติความเชื่อ ลักษณะทางประติมานวิทยา และประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33