อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สาธิตจุฬาฯแนะวิธีเลือก ใช้สื่อยุค New Normal

โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ แนะครูใช้หลักการ “ASSURE Model”วางแผนใช้สื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนใน ยุค New Normal ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.16 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและสถานศึกษาที่นักเรียนจะต้องปรับตัวกับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน บทบาทของครูอาจารย์จำเป็นต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

ผศ.ดร.พรสุข กล่าวต่อไปว่า การใช้สื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค New Normal นี้ทางภาควิชาฯ ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยหลักการ ASSURE Model เพื่อช่วยให้ผู้สอนออกแบบวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยองค์ประกอบเริ่มจากการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน ข้อจำกัดในตัวผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกผู้เรียน

จากนั้นจึงวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ว่าสื่อที่ผลิตจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องอะไร แต่ละสาระการเรียนรู้จะมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เมื่อนำสื่อมาใช้ก็ต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนตอบสนองอย่างไร กระตุ้นการเรียนรู้หรือไม่ หรือกระตุ้นอารมณ์ หรือต้องสร้างสื่อใหม่ เป็นการประเมินผลเพื่ออกแบบสื่งและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน อย่างไรก็ตามคำพูดที่ว่าเนื้อหาน่าเบื่อ ส่วนใหญ่เป็นเพราะการสอนที่ใช้เวลานานและเด็กไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนเรียนรู้ จึงอยู่ที่ครูต้องวิเคราะห์และเพิ่มกระบวนการให้เด็กได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ด้าน ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า การใช้สื่อในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับเด็กอย่างมาก นอกจากทำให้เด็กสนใจในบทเรียนแล้ว ยังเกิดการรับรู้ไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสของจริง หรือ การมองเป็นภาพ เด็กเล็กจะมีช่วงความสนใจที่ต่างจากเด็กโต ครูผู้ใช้สื่อต้องวิเคราะห์และนำสื่อมาใช้ให้เหมาะกับวิชาและโอกาส เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ได้มีการถามเด็กว่าครูคืออะไร ได้รับคำตอบว่าครู คือ ผู้ที่หลอกให้เด็กเรียนทุกวัน ดังนั้น ครูก็เหมือนเกมที่ต้องทำให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก ตื่นเต้น แข่งขัน และมีผลตอบรับ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น