อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์

เห็นชอบ 5 อนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมเร่งจัดทำแผนงบประมาณ และแผนมาตรฐานการศึกษา ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.03 น.


เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ คือ 1.ร่างประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 2.ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 3.ร่างประกาศประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4.ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และ 5.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภายหลังการประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 5 ฉบับ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พิจารณา ในวันที่ 7 ส.ค. จากนั้นจะเตรียมเสนอบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการเร่งจัดทำแผนงบประมาณ และแผนมาตรฐานการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อให้ทันการทำเรื่องเสนอของบประมาณประจำปี 2565 ด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น